„Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanym chorobami zakaźnymi” – Moduł III – Zachęcamy do składania wniosków!

W ramach Modułu III pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Więcej informacji o programie:

Informacje można znaleźć również na stronie www.pcpr.swidnica.pl w zakładce Moduł III

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnospra/

 Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (74) 851- 50- 31 lub (74) 851-50-29

 

W dniu 5 września 2020 r. (sobota) w godzinach 9:30-14:00 (6 h dydaktycznych) odbędzie się Trening Umiejętności Wychowawczych realizowany w ramach projektu „Akademia Rozwoju”. Szkolenie odbędzie w Szkole Języków Happy English w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 7 i organizowane jest z myślą o tych osobach, które pragną zdobyć dodatkową wiedzę teoretyczną na temat tego, jak zostać rodziną zastępczą oraz jak później poprawnie funkcjonować. Decyzja o założeniu rodziny zastępczej nie należy do łatwych, musi być dobrze przemyślana, dlatego przychodzimy z pomocą. Trening poprowadzi Pani Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadząca psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym.
Następne zajęcia zaplanowane są na dzień 12 września 2020 r .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o udzieleniu zamówienia na sprzedaż i dostawę laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 244KB)

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że udzielił zamówienia na:

Pełny wykaz udzielonych zamówień (plik PDF, 57KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Pełna treśćinformacji (plik PDF, 95KB)

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie: „Kluby Aktywności i Rozwoju – Świdnica i Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu świdnickiego.

Grupą docelową do jednego klubu jest 40 osób (20 osób na jedną edycję) z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) które są:

 • nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej),
 • w tym wywodzące się z obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • wielokrotnie wykluczonych,
 • korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Projekt zakłada funkcjonowanie dwóch klubów – w Świdnicy oraz we Wrocławiu i okolicach

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica: I edycja – XI.2019 – XII.2020 II edycja – I.2021 – XII.2021

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Świdnica odbywać się będą w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 4C-F

W klubach zlokalizowanych w Świdnicy i we Wrocławiu prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni: rehabilitacyjno-terapeutycznej, aktywności społecznej,  aktywności zawodowej.

Kluby będą funkcjonowały od poniedziałku do piątku, średnio po 6 godzin dziennie.

W ramach projektu będzie można skorzystać również z:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia trenera pracy,
 • wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,
 • szkolenia zawodowego,
 • możliwości odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia,
 • terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie obejmujące realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

http://eudajmonia.pl