Informujemy, że Powiat Świdnicki rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I:                                w trybie ciągłym od 01 marca do 31 sierpnia 2021 r.

 

Moduł II:                              od 01 marca do 31 marca 2021 r.

                                               (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

                                               od 01 września do 10 października 2021 r.

                                               (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15,  I piętro pok. 23

 

Szczegółowe informacje:       tel. 74 851 50 21

www.pcpr.swidnica.pl, www.pfron.org.pl

 

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Informacje, instrukcje, regulamin korzystania z Systemu dostępne na stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 

I. PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA:

1)   Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

                        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

1.   Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

2.   Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

3.   Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

4.   Zadanie 4 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

                        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1.   Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

2.   Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.   Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

4.   Zadanie 4 –  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

5.   Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

                        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

1.   Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

2.   Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

3.   Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

4.   Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

5.   Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającą zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

                        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie   opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

2)   Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

II. MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA

 

1. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1)        Obszaru A:

a)      w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,- zł,

b)    w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

·         dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,

·         dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

·         dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 800 zł,

·         dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2)        Obszaru B:

a)     w Zadaniu 1:

·    dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

·      dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

·    dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,

b)     w Zadaniu nr 2:

·        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

·        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł

·      dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

            c)  w Zadaniu 3 – 7.5000 zł

            d)  w Zadaniu 4 – 4.000 zł

            e)  w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

3)        Obszaru C:

a)      w Zadaniu nr 1 – 10.000,- zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,- zł,

b)     w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000,- zł

c)      w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

·        w zakresie ręki – 12.000 zł,

·        przedramienia – 26.000 zł,

·        ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,

·        na poziomie podudzia – 18.000 zł,

·        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,

·        uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

d)     w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,

e)  w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

f)      w zadaniu 5 – 7.500 zł;

4)       Obszaru D – 300 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

2. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)     dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

a)                  do 1.000,- zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b)      do 1.500,- zł dla pozostałych wnioskodawców,

2)     dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3)     opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

3.    W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,- zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, nie mniej niż 65% wartości czesnego.

4.    Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu,

2)  500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie koszów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),

5)  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca lub studiuje w przyspieszonym trybie,

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedyko-wanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym mozliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

5.    Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

6.    Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)     do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)   do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)   do 100%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

7.    Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

1)     każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a)      „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b)     „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2 i 7,

2)     wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON
w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3)     decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej  dofinansowanego semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego (bez pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego objętego dofinansowaniem) - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów/nauki nie jest traktowane jako powtarzanie semestru,

4)     wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach
dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku),

5)     wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt. 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty
dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6,

6)     na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmą Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON;
w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania,

7)     limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

8.     W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

9.     Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

10.   Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1)  w module I wynosi co najmniej:

a)    10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania 1, 3, 4 i 5, Obszaru C -  Zadania 1, 3 i 4,

b)    15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania 1 i 4 oraz Obszaru D,

c)    25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania 2 i 3 oraz Obszaru C             Zadanie 5;

2)  w module II - w zakresie kosztów czesnego:

a)        15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b)        65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

11.     Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROGRAMIE

 

MODUŁ I

Obszar A zadanie 1:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja narządu ruchu.

 

Obszar A zadanie 2:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) wiek aktywności zawodowej,

3) dysfunkcja narządu ruchu.

 

Obszar A zadanie 3:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) wiek aktywności zawodowej,

3) dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Obszar A zadanie 4:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja narządu słuchu.

 

Obszar B zadanie 1:

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Obszar B zadanie 2:

pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

Obszar B zadanie 3:

1) umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja narządu wzroku.

 

Obszar B zadanie 4:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja narządu słuchu,

4) trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

Obszar B zadanie 5:

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) pomoc udzielona w Obszarze B Zadania 1, 3 lub 4.

 

Obszar C zadanie 1:

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

3) wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

4) dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Obszar C zadanie 2:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Obszar C zadanie 3 i 4:

1) stopień niepełnosprawności,

2) wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

4) potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Obszar C zadanie 5:

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

2) wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3) dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

4) zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Obszar D:

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) aktywność zawodowa,

3) pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

MODUŁ II

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU I

 

1.  Obszar A, Obszar C (zadania 1 i 3 oraz 5) – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

2.    Obszar C (zadania 2 i 4), Obszar B zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

3.    Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów,
o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

1.    pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,

2.    zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

V. WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1.   W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

2.   W module II – przerwa w nauce.

 

Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.),
w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyły warunki umowy (m.in. poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.

 


VI. TRYB REALIZACJI WNIOSKÓW

a) Moduł I

Podstawą decyzji o przyznaniu dofinansowania jest wniosek osoby niepełnosprawnej wraz
z wymaganymi załącznikami, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej, tj. sprawdzeniu czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie oraz merytorycznej (wg punktowego systemu oceny wniosków). W przypadku pozytywnej weryfikacji merytorycznej, tzn. po uzyskaniu minimalnej liczby punktów uprawniających do uzyskania dofinansowania, wniosek przechodzi do bieżącej realizacji. Z beneficjentem pomocy podpisywana jest umowa o dofinansowanie, po której następuje wypłata środków finansowych. Zrealizowana umowa podlega rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany Powiatowi Świdnickiemu przez PFRON na realizację programu nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom
z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

 

1)      stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w pkt. 1 nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania,

2)      wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

 

Wnioski z oceną merytoryczną poniżej progu minimalnego będą mogły podlegać dofinansowaniu w ramach środków finansowych pozostałych z realizacji wniosków najwyżej ocenionychw kolejności według ustalonej listy rankingowej w ten sposób, iż o kolejności realizacji wniosków i udzielenia dofinansowania decydować będzie suma uzyskanych punktów.

b) Moduł II

Podstawą decyzji o przyznaniu dofinansowania jest wniosek osoby niepełnosprawnej wraz
z wymaganymi załącznikami. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej. Złożony wniosek podlega jedynie weryfikacji formalnej, tj. sprawdzeniu czy wnioskodawca spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek przechodzi do bieżącej realizacji. Z beneficjentem pomocy podpisywana jest umowa o dofinansowanie, po której następuje wypłata środków finansowych. Zrealizowana umowa podlega rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2020 roku

 

01.03.2021

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne)
w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania w 2020 roku wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021

Termin składania przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a wnioskodawcami powinny zostać rozliczone