Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 r. kontynuuje realizację zadania w ramach projektu „Akademia rozwoju” - Zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane jest na podstawie umów zlecenia, zwartych na czas określony. Zatrudnienie osób do pomocy odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). Wymiar godzinowy wsparcia dla rodziny uzależniony jest od ilości dzieci, przebywających w rodzinie czy też trudności w sprawowaniu opieki. Działanie realizowane jest w godzinach i dniach wyznaczonych przez rodziny zastępcze. Wsparciem w ramach przedmiotowego zadania zostało objętych 8 rodzin zastępczych, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa, 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzinne domy dziecka. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem wynosi: 44.