Deklaracja dostępności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pcpr.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-21 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo i sukcesywnie będzie poprawiana.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Bugarewicz , adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 851 50 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność  architektoniczna

W  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 obecnie urzędują trzy instytucje:

  • parter – po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
  • I piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
  • II piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy


Tutejsze Centrum graniczy w bliskim sąsiedztwie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy

Opis dostępności wejścia do budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Świdnicy umiejscowione jest na I oraz II piętrze trzykondygnacyjnego (parter, I piętro, II piętro) budynku. Do PCPR prowadzi jedno bezprogowe wejście, jednoskrzydłowe, ręcznie otwierające się na zewnątrz, na prawą stronę zadaszonego spocznika. Szerokość wejścia umożliwia wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Obiekt posiada podjazd główny z betonowych puzzli, z poziomu chodnika, o łagodnym kącie nachylenia,  ograniczony z prawej strony linią budynku - wyposażony w pojedynczą poręcz, a po lewej stronie metalową balustradę   z podwójnymi poręczami.

Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się duża  wizualna tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada oznaczeń:  w alfabecie Braille’ a , pętli indukcyjnych , aplikacji mobilnych. Brak jest oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  na  I i II piętro można dostać się  za pomocą  urządzenia do przemieszczani osób niepełnosprawnych -platformy typu Domuslift o nr fabrycznym OV 99213053, objęta umową serwisową w zakresie comiesięcznych konserwacji oraz raz w roku jest poddawana badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Przywołanie platformy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość. Brak komunikatów w systemie głosowym.

Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze na  I i II piętrze  są przestronne i  płaskie, nie posiadające progów  umożliwiające swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.  Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane taśmą żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Tutejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada  ogólnodostępny ,wybrukowany betonowymi puzzlami parking  znajdujący się tuż  przy budynku. Od lewej strony ograniczony jest stacja transformatorowa oraz budynkiem gospodarczym.

Po prawej stronie znajduje się oznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie parkingu trzy miejsca są przeznaczone wyłącznie dla samochodów służbowych PCPR, MOPS i PZON .Tuż  przy wejściu  znajduje się 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  w Świdnicy  (5 szt.)  oraz  jedno miejsce na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Ilość miejsc jest niewystarczającą, dlatego też klienci oraz pracownicy korzystają również z przyległego terenu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy  udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z PCPR:

  • poczta elektroniczna na adres: pcpr (at) swidnica.pl
  • telefonu: 74 /851- 50 - 10 (za pośrednictwem osoby przybranej),
  • faks: 74 /851 -50 -11
  • bezpośrednio w sekretariacie (II piętro, pokój nr 36)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Oprócz tego Powiatowe Centrum Pomocy w Świdnicy dysponuje pracownikiem w zakresie podstawowej obsługi języka migowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy posiada również swój oddział w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16, w którym znajdują się:  Zespół Pieczy Zastępczej  oraz Ośrodek Interwencji  Kryzysowej  znajdujący się na I piętrze kamiennicy.

Niestety, budynek nie jest w żaden sposób dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ,przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz monitorowanie działalności PCPR, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiada Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy :

Anna Witkowska, tel. 74/851-50-29
e-mail: anna.witkowska (at) pcpr.swidnica.pl


Bezpłatne i anonimowe poradnictwo dla dzieci i osób dorosłych

Telefony Zaufania

Grafika prezentuje numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. W lipcu br. telefon jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 22.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadzwoń, jesli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę.

http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dla dorosłych.

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). http://116123.edu.pl/

Pomoc dla dorosłych.

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 889 880 - Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"
Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Grafika prezentuje nazwę grupy edukatorów naisane czarną czcionką.

22 635 93 92 - Telefon grupy edukatorów seksualnych "PONTON"
Raz w tygodniu, w piątek pod tym numerem w godzinach 16:00-20:00 wolontariusze - edukatorzy seksualni Grupy "Ponton" odpowiadają na wasze pytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp. Opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora.
www.ponton.org.pl

Pomoc dla młodzieży.

Logo fundacji. Jabłko w kolorystyce niebieskiej. Naokoło wypisana nazwa fundacji.

22 828 11 12 - Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej
Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora www.funpzs.org.pl

800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/

Pomoc dla dorosłych.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy a także o przysługujących im  z tego tytułu prawach  na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe w Urzędzie jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących wykonawcom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie RODO.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy są przetwarzane przez Administratora  w celu/celach:
a) wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
b) realizacji umów zawartych z wykonawcami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie - zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem  jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
7. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nie są  przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Administrator pragnie zapewnić,  że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody  wyrażonej prze tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych osobowych na podstawie  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której dane osobowe dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykonawcom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy  przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Wykonawcy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie danych osobowych wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
14. Podane przez wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe w Urzędzie jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących klientowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie RODO.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
a) wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
b) realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie - zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
7. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej prze tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której dane osobowe dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
14. Podane przez klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.